Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Μπαλαντάνης Ηρακλής

Μπαλαντάνης Ηρακλής

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αειφορίας και Αγροτικής Παραγωγής

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2653360015

Σύμφωνα με την αριθ.1084/09-11-2021 Απόφαση Δημάρχου, καθώς και με τον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας, του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:

α. Του τομέα Αγροτικών θεμάτων (φυτικής και ζωικής παραγωγής)

β. Του τομέα του Περιβάλλοντος και συντήρησης πρασίνου.

     Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται και η κοπή δέντρων.

γ.  Την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς του  

δ. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων της

Όπως προκύπτει από τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, για την άσκησή τους θα υπογράφει ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος τις αποφάσεις και πράξεις Δημάρχου (πλην των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τις πράξεις που αφορούν αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν την σχετική υπηρεσία π.χ. διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, προσκλήσεις και συμβάσεις). Ενδεικτικά είναι αρμόδιος να υπογράφει τα τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη, καθώς και το σύνολο των εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που επιβλέπει, κατευθύνει και ελέγχει

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα