Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Μπαλαντάνης Ηρακλής -- Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα μηχανικού εξοπλισμού, εργοταξίου και παιδικών χαρών

Μπαλαντάνης Ηρακλής --  Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα μηχανικού εξοπλισμού, εργοταξίου και παιδικών χαρών

Σύμφωνα με την 23/11-01-2024 απόφαση Δημάρχου ορίζεται ως έμμισθος Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα μηχανικού εξοπλισμού, εργοταξίου και παιδικών χαρών  ο κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής του Γεωργίου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας:

α. επί των θεμάτων μηχανικού εξοπλισμού- συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

βγ. σχετικά με την λειτουργία, τη συντήρηση και αδειοδότηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου

Όπως προκύπτει από τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, για την άσκησή τους θα υπογράφει ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος τις αποφάσεις και πράξεις Δημάρχου, πλην των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των πράξεων που αφορούν αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών που σχετίζονται τις αρμοδιότητές του (τεκμηριωμένο αίτημα, διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, προσκλήσεις και συμβάσεις).

 Ενδεικτικά είναι αρμόδιος να υπογράφει τα τεκμηριωμένα αιτήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται, καθώς και το σύνολο των εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που επιβλέπει, κατευθύνει και ελέγχει).

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα