Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Σύμφωνα με την αριθ.1084/09-11-2021 Απόφαση Δημάρχου, καθώς και με τον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας, της μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:

α. Του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και εθελοντισμού

β. Του τομέα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.

γ.  του τομέα εναρμόνισης δράσεων και έργων για άτομα με ειδικές ανάγκες

δ. Την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς της

ε. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων της

Όπως προκύπτει από τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, για την άσκησή τους θα υπογράφει ως αρμόδια Αντιδήμαρχος τις αποφάσεις και πράξεις Δημάρχου (πλην των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των πράξεων που αφορούν αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών της σχετικής υπηρεσίας π.χ. διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, προσκλήσεις και συμβάσεις). Ενδεικτικά είναι αρμόδια να υπογράφει τα τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη, καθώς και το σύνολο των εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που επιβλέπει, κατευθύνει και ελέγχει.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα