Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Μπαλάφα Αικατερίνη -- Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Νέας Γενιάς- Εθελοντισμού και εκδηλώσεων

Σύμφωνα με την 23/11-01-2024 απόφαση Δημάρχου ορίζεται ως έμμισθη Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Νέας Γενιάς- Εθελοντισμού και εκδηλώσεων η κ. Μπαλάφα Αικατερίνη του Χρυσοστόμου και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας:

α. Του τομέα παιδείας, δια βίου μάθησης, προσχολικής αγωγής, πολιτισμού και εθελοντισμού

β. Του τομέα Τουριστικής Ανάπτυξης

Όπως προκύπτει από τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, για την άσκησή τους θα υπογράφει ως αρμόδια Αντιδήμαρχος τις αποφάσεις και τις πράξεις Δημάρχου πλην των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των πράξεων που έπονται του τεκμηριωμένου αιτήματος και αφορούν αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών που σχετίζονται τις αρμοδιότητές της (διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, προσκλήσεις και συμβάσεις).

Ενδεικτικά είναι αρμόδια να υπογράφει τα τεκμηριωμένα αιτήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζονται, καθώς και το σύνολο των εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που επιβλέπει, κατευθύνει και ελέγχει.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα