Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00€

Αρ. Απόφασης
283/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € με ΦΠΑ στον κ.Σιώζιο Κωνσταντίνο του Βασιλείου,Εμπειροτέχνη,εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ. Μητρώου -199- & ΑΦΜ 021554300 ΔΟΥ Ιωαννίνων ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 2% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν.2229/94, του Ν.2338/95, του Ν.2372/96, του Ν.2576/98 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.860,00 € με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.525 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015, για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας»

Σαν χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται το διάστημα των [90] ενενήντα ημερών από της εγκατάστασης του αναδόχου.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα