Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εναρμόνιση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις υποδείξεις του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου- Δυτ.Μακεδονίας ,σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 187/2015 απόφασης της Οικον.Επιτροπής Δ.Ζίτσας

Αρ. Απόφασης
287/2015

Η Οικονομική Επιτροπή:

1. Δεν Εγκρίνει τα πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ενός Μηχανήματος Καταστροφέα Κλαδοκόπου»για τις ανάγκες του δήμου, και σύμφωνα και με τις διατυπωθείσες απόψεις που περιέχονται στην 187/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Ακυρώνει στο σύνολό του τον ανωτέρω διαγωνισμό και θα αποφασίσει εκ νέου για την επαναπροκήρυξή του.
Με την ανωτέρω απόφαση διαφωνούν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Πλιάκος Μιχαήλ και τα μέλη κ.Μαλισσόβας Παναγιώτης και κ.Γρίβας Περικλής προτείνοντας την έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού,σύμφωνα και με την προηγούμενη απόφαση 187/2015 της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα και με το αριθ. 62316/12576/10-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα