Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή τεχνικού έργου στη Δημοτική οδό Τ.Κ. Καλοχωρίου στα όρια σύνδεσης με την παλαιά Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας

1.Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου,
για την ανάθεση του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή τεχνικού
έργου στη Δημοτική οδό Τ.Κ. Καλοχωρίου στα όρια σύνδεσης με την
παλαιά Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 10.000,00
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
2.Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την υπ’
αριθ. 35/16 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας &
Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 8.064,52 ΕΥΡΩ
χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).
3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
έως την 10/02/2017, από την έδρα της υπηρεσίας: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Δήμου Ζίτσας, Λ. Ελευθερίας &
Ευκλείδη, 45445, Ελεούσα, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Στέφου Νικολέττα & κ.
Σταύρος Στάθης στα τηλέφωνα 26533 60023 & 26533 60040 και Φαξ: 26510
62330. Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή
διεύθυνση του Δήμου Ζίτσας « www . zitsa .gov.gr».
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτική Δημοπρασία, στις 14 Φεβρουαρίου
2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, (Ταχ. Δ/νση: Λ.
Ελευθερίας & Ευκλείδη, Τ.Κ. 45445, Ελεούσα) σύμφωνα με τον Νόμο
4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». Το κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
1
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α. του
Ν.4412/2016.
5.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ε) επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ που
είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των παρ.1(ε) και 3 (β)του άρθρου76 τουν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
6.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 161,29 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 13/09/2017, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
7.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με ΣΑΕΠ 530
με Κ.Α.: 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014) για ποσό
10.000,00€
8.Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
9.Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 27 Ιανουάριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα