Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣTHN Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες επισκευής της περίφραξης και των διαδρόμων στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Γραμμένου καθώς και κατασκευή αποχετευτικού αγωγού μπροστά  στην κεντρική πλατεία. 

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:

 

  • Κατασκευή διαδρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 στο νεκροταφείο.
  • Ανακατασκευή μέρους της περίφραξης από αργολιθοδομή και γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με σιδερένιους πασσάλους.
  • Εκσκαφή μπροστά  στην κεντρική πλατεία και τοποθέτηση σωλήνα PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.
  • Τοποθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής.
  • Κατασκευή κρασπέδου με ρείθρο και αποκατάσταση ασφάλτου.

 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται ύστερα από εντολή του Δημάρχου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του του Π.Δ/τος 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Π.Δ/τος 286, 368/94,402/96,210/97, του Π.Δ/τος 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α. και Έργα Δημοτικών – Κοινοτικών Επιχειρήσεων», καθώς και του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των  19.000,00 € (για εργασίες 15.322,58 € +Φ.Π.Α 3.677, 42 €) όση και η χρηματοδότηση(Κ.Α.: 30.7336.616).

Αναρτήθηκε στις 08 Μάρτιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα