Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια μηχανήματος (ελκυστήρα) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα - κλαδοκόπου, για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκήρυξε ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου”, συνολικού προϋπολογισμού δαπά-νης 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περι-γράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 12/2017 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (80.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία αναλογεί σε 81.840,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (66.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., Ελκυστήρας 100 ΗΡ), & 18.160,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (14.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.,  Κατα-στροφέας κλαδοκόπου), αντίστοιχα.

Αναρτήθηκε στις 05 Δεκέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα