Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Υπηρεσίες Οργάνωσης Χωρικών Δεδομένων Δήμου Ζίτσας με χρήση GIS

Ο Δήμαρχος Ζίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Οργάνωσης Χωρικών Δεδομένων Δήμου Ζίτσας με χρήση GIS», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Κωδικοί CPV:           

38221000-0: Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)

80533100-0: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

72311000-8: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πινακοποίησης δεδομένων

72212783-1: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου

Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: έξι (6) μήνες

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημαρχείο Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, 45445), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 19/12/2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6112.011 του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου (υπ’ αριθ. 375/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).

Αναρτήθηκε στις 06 Δεκέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα