Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Συντήρηση- διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 96.100,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 5/2018 του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 77.500,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης «www.promitheus.gov.gr» στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας «www.zitsa.gov.gr».

Πληροφορίες στα τηλ.: 26533 60040, Fax: 26510 62794, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Στάθης Σταύρος.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, την προσφορά τους και απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 30/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 04/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ. Ζίτσας, Λεωφ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, Ιωάννινα.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τα άρθρου 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

Αναρτήθηκε στις 04 Απρίλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα