Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργο: Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμό

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “WINCOME” (Πακέτο Εργασίας 5/ Παραδοτέο 5.1.1) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBC “Greece – Albania 2014-2020”, ως ακολούθως:
Τμήμα Α: Προκατασκευασμένος Οικίσκος
Τμήμα Β: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Τμήμα Γ: Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
Τμήμα Δ: Εξοπλισμός Γραφείου

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι στις 02/06/2020, 11:00 π.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 55.017,56 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας για τη συμμετοχή τους στο παρόντα διαγωνισμό, όπως αυτά τίθενται στους όρους των τευχών δημοπράτησης.
Προσφορές γίνονται δεκτές είτε:
α) για ένα συγκεκριμένο τμήμα ειδών
β) για περισσότερα του ενός (1) τμήματα ειδών
γ) για το σύνολο των τεσσάρων (4) τμημάτων ειδών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο των ειδών του τμήματος.
Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επίσης το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ζίτσας στη διεύθυνση www.zitsa.gov.gr, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Αναρτήθηκε στις 20 Μάιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα