Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την πράξη με τίτλο :«Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 241.657,85 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

-       Υποέργο 1: Προμήθεια Εξοπλισμού Κάδων Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας69.885,36€ χωρίς ΦΠΑ (86.657,85 με 24% Φ.Π.Α.)

-       Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού Α/Φ Οχήματος Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας125.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (155.000,00 με 24% Φ.Π.Α.)

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναρτήθηκε στις 05 Απρίλιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα