Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, TABLETS, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, TABLETS, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 47.864,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 38.600,00€ – ΦΠΑ: 9.264,00€), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α - Η/Υ, Εκτυπωτές και tablets για gov.gr wallet

ΟΜΑΔΑ Β - Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών και tablets επισκεπτών

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιεσδήποτε από τις δύο κύριες Ομάδες Α και Β, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όμως για το σύνολο των υποομάδων κάθε κύριας Ομάδας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  30/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 20/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό, δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι 602,00€ για την ομάδα Α και 170,00 € για την ομάδα Β.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ζίτσας, Δ/νση: Λ. Πασσαρώνος 1  ΤΚ 45445  Ελεούσα Ιωαννίνων Τηλ.: 2633 60000.

 

Αναρτήθηκε στις 30 Δεκέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα