Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια των αναγκαίων μικροανταλλακτικών και Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και Μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια των αναγκαίων μικροανταλλακτικών και Προμήθεια Ελαστικών  για τα οχήματα και Μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2024».

Η συνολική αξία των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζίτσας ανέρχεται στο ποσό των 99.897,21€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  123.672,55€).

Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Ζίτσας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Πασσαρώνος 1 104, Τ.Κ. 45445, Ελεούσα Ιωαννίνων, Τηλ. 2653360024, e-mail: vderveni@zitsa.gov.gr, Ιστοσελίδα: www.zitsa.gov.gr

1)                      Κωδικοί CPV: 50116000-1, 50112000-3, 50114000-7, 50112110-7, 50112120-0, 50116100-2, 50433000-9, 50116500-6, 50112300-6, 50116000-1, 34300000-0, 34350000-5, 34351000-2, 34351100-3, 34352000-9, 34352100-0, 34352200-1.

2)                       Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην   ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.zitsa.gov.gr

3)                       Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4)                       Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση            δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας και δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

5)                       Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00μ.μ..

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 13/05/2023,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα  υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

6)                       Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

7)                        Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

8)                       Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ζίτσας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024.

9)                       Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/12/2024 με δικαίωμα από την πλευρά του Δήμου τρίμηνης παράτασης σε όσες ομάδες ή υποομάδες αυτών δεν έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα ποσά, χωρίς υπέρβαση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού.

10)                   Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα ή υποομάδα, όπως αναλύεται στο άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης.  . Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, ήτοι έως 03/12/2024.

11)                   Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

12)                   Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο portal του Δήμου www.zitsa.gov.gr, ενώ η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ

 

 

Αναρτήθηκε στις 17 Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα