Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια & Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου με δυνατότητα επέκτασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια & Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου με δυνατότητα επέκτασης». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 349737

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 220.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 272.800,00€).

Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Ζίτσας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Πασσαρώνος 1 104, Τ.Κ. 45445, Ελεούσα Ιωαννίνων, Τηλ. 2653360024, e-mail: vderveni@zitsa.gov.gr.

 1. Κωδικοί CPV: 45212140-9 - Εγκατάσταση αναψυχής.

 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμουwww.zitsa.gov.gr.

 3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό,φυσικάήνομικάπρόσωπα,δενπρέπεινααπασχολούνούτεκατάτοχρόνοκατάθεσηςτων προσφορών,ούτεκαθ'όλητηδιάρκειαισχύοςτηςσύμβασηςανασφάλιστοπροσωπικό.

5)Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, ως εξής:

Καταληκτικήημερομηνίακαιώραυποβολήςπροσφορών: 14/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ.

Ημερομηνίααποσφράγισηςπροσφορών(ΔιενέργειαςΔιαγωνισμού): 20/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 3. Χρηματοδότηση: Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου της Πράξης με τίτλο: «Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος προκατασκευασμένου υπέργειου κολυμβητηρίου» πλησίον της δομής «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» στην κοινότητα Αγ.Ιωάννη Δ.Ζίτσας.

 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως έξι μήνες.

 5. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 4.400,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

 6. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

 7. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο portal του Δήμουwww.zitsa.gov.gr, ενώ η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και σε τρεις τοπικές εφημερίδες.

 

Αναρτήθηκε στις 26 Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα