Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

      Ο Δήμαρχος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 164.227.92€ χωρίς ΦΠΑ, και 185.713,56συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%) και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της αριθμ. πρωτ. 11303/26-06-2024 Διακήρυξης.

 1. 1.               Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια τροφίμων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες διατροφής: α) των φιλοξενούμενων νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών , ΚΑΠΗ, και λοιπών δομών του Δήμου Ζίτσας, β) των δράσεων και των εκδηλώσεων των δομών και υπηρεσιών του Δήμου
 2. 2.               Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε έξι (6) Τμήματα ειδών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

 1. 3.                        Κριτήριο κατακύρωσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά  τμήμα, που θα δοθεί ως εξής:

-          με ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης (εβδομαδιαίας και μηνιαίας) λιανικής τιμής  πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αναλυτικά:

 •  Δελτίο Μέσης Εβδομαδιαίας Λιανικής Τιμής (είδη Κρεοπωλείου (εκτός συσκευασμένο νωπό κοτόπουλο) και είδη Οπωρολαχανοπωλείου (εκτός κατεψυγμένων λαχανικών))
 • Δελτίο Μέσης Μηνιαίας Λιανικής Τιμής (κατεψυγμένα είδη Ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά, Ελαιόλαδο-Αραβοσιτέλαιο-Σπορέλαιο και συσκευασμένο νωπό κοτόπουλο)

-          με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας ή Τμήματος για τα υπόλοιπα είδη (Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστείου, Παντοπωλείου, Αναψυκτικών).

 1. 4.                   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτει  τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 2. 5.     Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα, για το οποίο κατατίθεται προσφορά, όπως κάτωθι:

        ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ)

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α-

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

81.953,53

1.639,07

ΤΜΗΜΑ Β-

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

21.413.85

428,28

ΤΜΗΜΑ Γ-

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

21.715.40

434,31

ΤΜΗΜΑ Δ-

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

8.716.84

174,34

ΤΜΗΜΑ Ε-

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

17.037,90

340,76

ΤΜΗΜΑ ΣΤ-

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

13.390,40

267,81

ΣΥΝΟΛΑ:

164.227.92

3.284,57

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφορών, ήτοι για 7 μήνεςδηλαδή μέχρι 12/02/2025.

 1. 6.                  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 353906. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

26/06/2024

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:

26/06/2024 16:00:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:

11/07/2024 και ώρα 16:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

17/07/2024 και ώρα 11:00π.μ.

 

 1. 7.               Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 2. 8.              Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Δερβένη Παρασκευή, τηλ: 2653360024, e-mail: vderveni@zitsa.gov.gr

 1. 9.      Δημοσιεύσεις:

Η περίληψη τη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής στον τύπο, βαρύνει τον μειοδότη – προμηθευτή.

Αναρτήθηκε στις 26 Ιούνιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα