Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-07-2016.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 08-07-2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19.30

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1.-Μεταστέγαση-Μετεγκατάσταση Κ.Ε.Π.0195  του Δήμου Ζίτσας.

  2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

  3.-Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 224 και 228/2015 κανονιστικών Αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν την λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο.

  4.-Λύση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας με αντικείμενο «Διεξαγωγή Προγράμματος για την αναβάθμιση του Αστικού Φωτισμού του Δήμου».

  5.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας» αναδόχου «Ιγνατιάδης Ιγνάτιος Ε.Δ.Ε.».

  6.-Έγκριση χρηματοδότησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της.

  7.-Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πετσαλίου για επαγγελματική χρήση.

  8.-Έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»    

  9.-Διάθεση ποσού από τον 2ο λογαριασμό του Δήμου (έκτακτα ανειδίκευτα). 

10.-Σύσταση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016.

11.-Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας».

12.-Λύση Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας & Αξιοποίησης Ποταμού Καλαμά (άρθρο 250 Ν. 3463/2006).

13.-Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας για το οικ. έτος 2016.

14.-Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.

Αναρτήθηκε στις 04 Ιούλιος 2016

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα