Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-07-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 05-07-2017 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.

για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

                                ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Εισηγητής: κ. Πλιάκος Μιχαήλ, Δήμαρχος

   1.-Έγκριση του Ενεργειακού Σχεδιασμού για τις Δημοτικές Υποδομές του Δήμου Ζίτσας.

   2.-Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικής έκτασης στις δασικές θέσεις «Κρανιές-Καραβαμιά-Έλατος» των Τ.Κ. Αετόπετρας, Δεσποτικού και Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας, για την υλοποίηση και εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

   3.-Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας του Δ. Ζίτσας στα Ο.Τ. 04 και Γ1.

   4.-Έγκριση Μελέτης: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ. Λύγγου, Λοφίσκου, Βαγενητίου και Γραμμένου» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

   5.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την υλοποίηση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Δρόμων από κλαδιά-χόρτα του Δήμου Ζίτσας».

   6.-Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση των «Εργασιών καθαρισμού Δημοτικών Δρόμων από κλαδιά – χόρτα του Δήμου Ζίτσας» για το έτος 2017.

   7.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδών στο Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Πάντος Γεώργιος.

   8.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση υδροστομίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ αυτών» Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Νίκου Θεόδωρος.

   9.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση παροχών ύδρευσης με το νέο δίκτυο στην Τ.Κ. Λιγοψάς το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Νίκου Θεόδωρος.

 10.-Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση προαύλειου χώρου του Ι.Ν. Ταξιαρχών και αποκατάσταση τμήματος περίφραξης του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Ζίτσας», αναδόχου Μπουκουβάλα Ιωάννας.

 11.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Επισκευή περίφραξης και διαδρόμων κοιμητηρίου και διευθέτηση όμβριων υδάτων έμπροσθεν κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Γραμμένου», αναδόχου Ντούλια Παναγιώτη.  

 12.-Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο τ.κ. Κληματιάς συνολικής δαπάνης 148.018,80 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη Μελέτη 18/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος (Τμήμα Τεχνικών Έργων)

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

 13.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

 14.-Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 15.-Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Σιούργια» Τ.Κ. Ασφάκας Δήμου Ζίτσας.

 16.-Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

 17.-Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και διαγραφή ποσού λόγω λανθασμένης εγγραφής.

 18.-Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων λόγω εσφαλμένων εγγραφών και εκ νέου βεβαίωση αυτών.

 19.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  KAIΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος,

 20.-Oρισμός Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του, για την συμμετοχή στην επιτροπή καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων Δήμου Ζίτσας.     

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. Γεωργούλη Γιαννούλα

 21.-Εξέταση αιτήματος συμπαράστασης και ενίσχυσης της προσπάθειας του Δήμου Μήλου για επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σφήκας Νικόλαος 

 22.-Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 134/2013 και 348/2014 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.                                                                     

   Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζίμας Δημήτριος.

 23.-Εξέταση αιτήσεως του συνόλου των μελών της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάκληση της απόλυσης συμβασιούχου χειριστή στον Δήμο, την συζήτηση για το θέμα παράτασης των συμβάσεων των συμβασιούχων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούνιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα