Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28-01-20

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 28-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

                               

  • Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 1.-Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο “Community- led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” και με ακρωνύμιο "CLLD-CulTour" του Προγράμματος INTERREG IPA II "ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014- 2020" και σύσταση ομάδας έργου.

 2.-Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ‘‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ’’ με κωδικό ΟΠΣ 5001347 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Ήπειρος 2014 – 2020’’.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

 3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020.

 4.-Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

 5.-Λήψη απόφασης για τον εξορθολογισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. 

 6.-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 385/2019 Α.Δ.Σ. όπως αυτή ισχύει σήμερα, που αφορά την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

 7.-Καθορισμός προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Ζίτσας, δικαιούχων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ανά μήνα.

 8.-Eξέταση αιτήσεως κας Γοργόλη Ιππολύτης του Αναστασίου για λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος (καφενείου) Κοινότητας Περάτης Δήμου Ζίτσας και λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση του ακινήτου.

  9.-Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου–αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Λιβαδάκια» Κοινότητας Κάτω Λαψίστας.

 10.-Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Ρέντες» Κοινότητας Πετσαλίου.

 11.-Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Μπούλες» Κοινότητας Πετσαλίου.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράδος Γεώργιος.

 12.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

 13.-Ορισμός εκπροσώπων στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων- Κινηματογράφων Δήμου Ζίτσας.

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Ν.Π.Ι.Δ. κ. Βότσικας Αλκιβιάδης 

 14.-Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας για το οικ. έτος 2020.

  •  Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λιάκος Παναγιώτης   

 15.-Έκφραση γνώμης για διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου, σε έκταση 14.744,64 τ.μ. στην Κοινότητα Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναρτήθηκε στις 24 Ιανουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα