Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19-05-20

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά), σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την 19-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. για ενημέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης, η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου. 

  2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

  3.- Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης, η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων.

  4.-Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων 1ου τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.

  5.-Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ζίτσας οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2020 μετά τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ  οικ.55905/27-07-2019 ΦΕΚ 3054/27-07-2019 τεύχος Β΄

  6.-Αύξηση κεφαλαίου Δήμου Ζίτσας κατόπιν δωρεάς (Κατασκευή έργου: “Εργασίες βλτίωσης αστικής οδοποιίας στην ΔΚ. Ελεούσας και Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας”).

  7.-Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων.

  8.-Έγκριση της διαχειριστικής μελέτης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για τη διαχειριστική περίοδο 2020-2029.

  9.-Υλοτόμηση των συστάδων 4α και 4γ του Δημοτικού Δάσους Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας.

 10.-Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών & παραδοτέων δημοσίων συμβάσεων για τις ανάγκες του έργου “Greece and Albania Joint Initiatives for Cultural Preservation Through Innovative Actions-CULTURAL LANDS” (MIS 5030824), που έχει ενταχθεί στο INTERREG IPA II «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020”.

  11.-Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του ετήσιου Μητρώου Αρένων  που γεννήθηκαν κατά το έτος 2019.

 

 Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε Δημοτικού Συμβούλου, επί των εισηγήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email, από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdrosos@zitsa.gov.gr έως και  δύο ώρες μετά από  την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης.

  Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό (email), θα μπορούν να ψηφίσουν, έως και δύο ώρες από την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης, επί των εισηγήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικοινωνίας 6947819539).

  Μετά το πέρας των δύο ωρών από την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης, καμία αποστολή email ή sms δεν θα ληφθεί υπόψη, όπως επίσης δεν θα ληφθεί υπόψη καμία προφορική ψήφος.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα