Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-12-20

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’), την εγκύκλιο  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/07.12.2020(25η εγκύκλιος) καθώς και την εγύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020(24η εγκύκλιος) που αφορούν  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020 και εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 29-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1.-Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981.

 2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

 3.-Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.  

 4.-Εξέταση αιτήσεως Μίγδου Αικατερίνης του Νικολάου για λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος (καφενείου) «Σακκελαρικού» Κοινότητας Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας και λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση του ακινήτου.

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 15.00 έως 17.00.

 

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 14.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Αναρτήθηκε στις 24 Δεκέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα