Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17-02-23

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.8506/10-02-2023 (ΦΕΚ 703/10-02-2023 τεύχος Β’), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 17-02-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  •   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 

  1.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ». 

  2.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Νεοχωρίου & επιδιορθώσεις στο παλαιό Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας»,  αναδόχου Λαδά Νικολάου. 

 3.-Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ», με ανάδοχο την εταιρεία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ».

 4.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις & κατασκευή κλίμακας στις Δ/Τ.Κ. Ελεούσας, Άνω Λαψίστας και Μεταμόρφωσης.

 5.-Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις σε δρόμους των Τ.Κ. Κουρέντων,  Γιουργάνιστας, Ασφάκας, Αγ. Ιωάννη, Γραμμένου και στην Δ.Κ. Ελεούσας», ανάδοχου, Παππά Ευγένιου Ε.Δ.Ε.

 6.-Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.  του έργου: Επισκευή πεζοδρομίων και οδοφωτισμός τμήματος της Ε.O. Ιωαννίνων - Κονίτσης, που διέρχεται από την δομή "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" στην κοιν. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας.

  7.-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δρόμων στις Τ.Κ. Κληματιάς και Άνω Λαψίστας», από την ανάδοχο εταιρεία «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.».

  8.-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ράπτης Χρήστος, ΕΔΕ.

9.-Έγκριση ή μη κατασκευής – τοποθέτησης εικονοστασίου επί Κ.Χ. (υφιστάμενου πεζοδρομίου) στην Κοινότητα Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας.

 10.-Έγκριση χωροταξικής μελέτης στάσιμου εμπορίου Δήμου Ζίτσας.

 11.-Τακτοποίηση αυθαιρέτου κτιρίου στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Δ. Ζίτσας.

 12.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον κανονισμό λειτουργίας ύδρευσης.  

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος  

 13.-Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

 14.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2022. 

 15.-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας.

 16.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.

 17.-Κατανομή πιστώσεων από «Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα» για έργα.

 18.-Κατανομή πιστώσεων από «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» για έργα.

 19.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), έτους 2023.

 20.-Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης), στη θέση «ΑΧΜΕΤΙ» Κοινότητας Αγ. Ιωάννη και λήψη απόφασης για  δημοπράτηση εκ νέου.

 21.-Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027 του Δήμου Ζίτσας.

 22.-Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 1ο Π.Δ.270/1981 ΦΕΚ77/Α΄/1981).

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ράδος Γεώργιος   

 23.-Συμμετοχή του Δήμου στην Πανηπειρωτική Έκθεση 2023

 24.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

Αναρτήθηκε στις 13 Φεβρουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα