Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 06-03-23

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 11991 ΦΕΚ Β΄1076/ 24-2-2023 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 06-03-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  •   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

1.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α1, ομάδα 5 α/α 7): Ερευνητική γεώτρηση «Ήπειρος 1΄΄» του Β΄ σταδίου του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή Ιωαννίνων, Δ.Ε. Μολοσσών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».     

2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 1η): «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης, στη θέση Λαψίστα, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμος Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».     

3.-Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας του Δ. Ζίτσας, Ν. Ιωαννίνων στο Ο.Τ. Γ14.

4.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 325/2019 απόφασης Δ.Σ. όπως αυτή ισχύει σήμερα και αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζίτσας για την περίοδο 2019-2023.

 5.-Χορήγηση ή μη παράτασης συμβάσεων προμήθειας τροφίμων Νομικών Προσώπων του Δήμου (τμήμα β΄ ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 18378/8-12-2021).

6.-Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση – εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρία «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

7.-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων και σχαρών εντός οικισμού Αγίου Ιωάννη», του Δήμου Ζίτσας, που εκτέλεσε η «Α.Κρικώνη-Α. Παπαχρήστος Ο.Ε. (ΝΙΑΔΑ ΟΕ)»

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος  

8.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

9.-Καταβολή αποζημίωσης στους νόμιμους κληρονόμους ,υπαλλήλου μέχρι την ημέρα του θανάτου του, του Δήμου Ζίτσας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

10.-Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας για το οικ. έτος 2023.

11.-Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ζίτσας έτους 2023 -Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ράδος Γεώργιος   

12.-Έγκριση πραγματοποίησης μαθητικής παρέλασης στην έδρα του Δήμου κατά τις εθνικές επετείους.

13.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2023.

14.-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ)

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λαδάς Γεώργιος   

 15.-Tροποποίηση  και επαναδιατύπωση της υπ’ αριθμ.167/2022 κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  στην «Λήψη κανονιστικής απόφασης περί προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας  περιπτέρων Δήμου Ζίτσας».

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Ν.Δ.Δ. κ. Γρίβας Περικλής   

 

16.-Έγκριση ή μη της 12/2023 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας με θέμα  «Σχετικά με την έγκριση ή μη «Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας».

17.-Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ, για την 4η διαχειριστική χρήση 2020 (περίοδος από 01/01/2020 έως 31/12/2020) κατά την οποία εφαρμόσθηκε το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/29.12.1999, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 4604/2005.

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα