Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 04-04-23

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 04-04-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  •   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 1.-Έγκριση ή μη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Ζίτσας. 

 2.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».

 3.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου εταιρείας «Σαρακατσάνος Α.Τ.Ε.Ε.»

 4.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Εκάλης», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου.

 5.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς», αναδόχου εταιρείας «Αρλέτος Α.Τ.Ε.Ε.»

 6.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης διαρρύθμισης για την ίδρυση βρεφικού τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Ελεούσας», αναδόχου Καλτσούνη Νικολάου.

 7.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κ.Χ. Εισόδου Τ.Κ. Πετσαλίου», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Γκεσούλη Κων/νου-Τέλη Αθανάσιο.

 8.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου»

  9.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Καθαίρεση στέγης και προσθήκη ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζιτσας»

 10.-Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη – Κατασκευή δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 1&2 στο συνοικισμό Σακελλαρικού του Δήμου Ζίτσας»

 11.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων – περιφράξεων, φρεάτια συλλογής όμβριων υδάτων, στις Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου, Μικρού Σουλόπουλου, Καλοχωρίου. Δεσποτικού, Κληματιάς, Νεοχωρίου»

 12.-Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό Αμπελάκια και στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς», με ανάδοχο την εταιρία  «Γεώργιος Τάσης – Γεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.»

 13.-Έγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Καλοχωρίου» της αναδόχου εταιρείας Σ. & Γ. Αλεξίου Ο.Ε.

 14.-Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοιχίο αντιστήριξης σε δρόμο της Τ.Κ. Λευκοθέας και διάνοιξη δρόμου στην Δ.Κ. Ελεούσας, αναδόχου Κόντη Πέτρου Ε.Δ.Ε.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος  

 15.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

 16.-Αναμόρφωση  στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2023.

 17.-Κατανομή ποσού που προέρχεται από επιχορήγηση Δήμων της χώρας από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 18.-Χορήγηση ή μη παράτασης της σύμβασης του 2ου Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Α/Φ Οχήματος Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» της πράξης: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» και έγκριση υποβολής νέου Τεχνικού Δελτίου Υποέργου.

 19.-Καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 20.-Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ζίτσας.

 21.-Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

 22.-Εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων, που βρίσκονται εντός κτηρίου του Δήμου Ζίτσας, επί της οδού Ζωσιμάδων 5, πλατεία Γεωργίου Σταύρου στα Ιωάννινα.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λαδάς Γεώργιος  

  23.-Τροποποίηση της 41/2023 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση χωροταξικής μελέτης στάσιμου εμπορίου Δήμου Ζίτσας, ως προς τις αποστάσεις άσκησης του υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 51 του Ν. 4849/2021.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής    

 24.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η,α/α 1): «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Βαγενητίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμος Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας είναι η κα Βασιλική Παπαδημητρίου.

 25.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η,α/α 1): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 (120 Ι.Ζ.) πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Τέντα» (κληροτεμάχιο 146 αναδασμού Ζίτσας), του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας είναι η εταιρεία: «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Ν.Δ.Δ. κ. Γρίβας Περικλής

 26.-Έγκριση ή μη Απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά την έγκριση του απολογισμού  οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 31 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα