Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 02-05-23

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 02-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  •   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 1.-Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζίτσας για την εκτέλεση του έργου: "Ανέγερση προκατασκευασμένου Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας"  και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης  της Σύμβασης.

 2.-Ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων - Δασώσεων.

 3.-Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Καλοχωρίου”, με ανάδοχο την εταιρία «Σ. & Γ. Αλεξίου Ο.Ε.»

 4.-Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουρέντων, Ροδοτοπίου, Εκκλησοχωρίου, Γαβρισιών, Κάτω Λαψίστας και Γρανιτσοπούλας”, Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Ευγένιος Παππάς.

 5.-Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουρέντων, Ροδοτοπίου, Εκκλησοχωρίου, Γαβρισιών, Κάτω Λαψίστας και Γρανιτσοπούλας”, με ανάδοχο τον Ευγένιο Παππά.

 6.-Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “Πολιτιστικό κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς”, με ανάδοχο την εταιρεία “Αρλέτος Α.Τ.Ε.Ε.”

 7.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Αναθεώρησης) έργου “Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ελεούσας”, που εκτελεί η “Μ.&Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  Α.Ε.”

 8.-Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Νεοχωρίου & επιδιορθώσεις στο παλαιό Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας”, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος.

 9.-Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης “Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελέτης προσθήκης στέγης και διαμόρφωσης ισογείου Δημαρχιακού καταστήματος Δήμου Ζίτσας”.

 10.-Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στην Κοινότητα Άνω Λαψίστας.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος  

 11.-Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα, για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

 12.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3925/14-03-2023 σύμβασης προμήθειας «Υλικών ύδρευσης Δήμου Ζίτσας».

 13.-Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, tablets,  ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης επισκεπτών & tablets για υπογραφή εγγράφων για τις ανάγκες των ΚΕΠ Δ. Ζίτσας.

 14.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

 15.-Kατανομή ποσού 58.820,00 ευρώ, το οποίο αφορά την Β' Κατανομή, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

 16.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.

 17.-Κατανομή πιστώσεων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρικά).

 18.-Κατανομή πιστώσεων από λοιπά έκτακτα ειδικευμένα για έργα.

 19.-Έγκριση υλοτόμησης συστάδων Δημοτικού δάσους στην Κοινότητα Βασιλόπουλου.

 20.-Εξέταση αιτήσεως για δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγ. Ιωάννη.

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Ν.Δ.Δ. κ. Γρίβας Περικλής  

 21.-Έγκριση ή μη, της υπ’ αριθ. 23/2023 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά την  έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής της επιτροπής ελέγχου και καταστροφής πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας.

 22.-Έγκριση ή μη, της Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ που αφορά την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας.

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Ν.Ι.Δ. κ. Βότσικας Αλκιβιάδης

 23.-Έγκριση ή μη, της υπ’ αριθ. 40/2023 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. που αφορά την 3η  αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής    

 24.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η,α/α 1): “Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 (120 Ι.Ζ.) πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Τέντα» (κληροτεμάχιο 146 αναδασμού Ζίτσας), του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου”, του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας είναι η εταιρεία: “ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”».

 25.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η) “Σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- θερμότητας, με καύση βιοαερίου, που έχει παραχθεί από μονάδα αναερόβιας χώνευσης, εγκατεστημένης ισχύος 999 kWel, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου”

Αναρτήθηκε στις 28 Απρίλιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα