Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας (27/05/2024)

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 27η Μαϊου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, 1η, 11η): Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 32,60MW, στη θέση Ευρυμενών, Κ. Δελβινακόπουλου, Δήμος Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

  2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η, α/α 1): «ΑΣΠΗΕ, ισχύος 64,8 ΜW στη θέση «ΚΟΥΡΕΝΤΑ» και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης (εξωτερικό υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης 33 kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ  μέσω του νέου Υ/Σ «ΒΟΥΤΣΑΡΑ»), Δ.Ε. Δωδώνης του Δήμου Δωδώνης και Δ.Ε. Πασσαρώνος και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

  3.-Γνωμοδότηση σχετικά με την «Τροποποίηση τμημάτων μηκοτομών Μ48, Μ117 και Μ55 επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Σαμουήλ και Καββαδία και αξονοδιασταυρώσεις αυτών, της 1/2006 Π.Ε. Ελεούσας».

  4.-Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 Δήμου Ζίτσας.

  5.-Έκθεση Δημοτικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου  τριμήνου  2024, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του  Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.

  6.-Περικοπή ή μη της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» για ελαττωματικές εργασίες του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης», που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ.

  7.-Ανάθεση σε δικηγόρους για ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Ζίτσας σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς Παύλου Μακόπουλου.

  8.-Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.

  9.-Ανάθεση σε δικηγόρο για ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος κατόπιν αίτησης αναίρεσης κατά της 87/2023 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 

 

 

 10.-Ανάθεση σε δικηγόρο για ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος κατόπιν αίτησης αναίρεσης κατά της 91/2023 Αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

 11.-Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» αναδόχου Ντούλια Παναγιώτη.

 12.-Έγκρισης παράτασης προθεσμίας του Υποέργου:  «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας για το Πράσινο Σημείο Δήμου Ζίτσας» της πράξης : Κατασκευή Πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας αναδόχου Εταιρείας: «Boost Up  Μον. ΙΚΕ».

 13.-Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας» αναδόχου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ».

 14.-Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Ευρυμενών», το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ».

 15.-Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Μολοσσών», το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος «ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

 16.-Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Εκάλης»,  το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος κ. Τασιούλα Ελένη Πολιτικός Μηχανικός.

 17.-Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ανακαίνιση του Δημοτικού Ακινήτου Στέγασης ΚΕΠ ΔΕ Ζίτσας»,  το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος κ. Νάστου Παναγιώτα του Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός.

 18.-Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Πασσαρώνος»,  το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος κ. Ανδρέας Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός.

 19.-Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη – Κατασκευή δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 1&2 στο Συνοικισμό Σακελαρικού του Δήμου Ζίτσας»,  το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος «Σπυρίδων Μπίμπος Ε.Δ.Ε.»

 20.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Διάνοιξη – Κατασκευή δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 1&2 στο Συνοικισμό Σακελαρικού του Δήμου Ζίτσας» αναδόχου «Σπυρίδων Μπίμπος Ε.Δ.Ε.»

 21.-Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

 22.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων.

 23.-Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Άρσης Κυκλοφορίας Δημοτικών Οχημάτων του Δήμου Ζίτσας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ

 

                  Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 27η Μαϊου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, 1η, 11η): Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 32,60MW, στη θέση Ευρυμενών, Κ. Δελβινακόπουλου, Δήμος Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

  2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η, α/α 1): «ΑΣΠΗΕ, ισχύος 64,8 ΜW στη θέση «ΚΟΥΡΕΝΤΑ» και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης (εξωτερικό υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης 33 kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ  μέσω του νέου Υ/Σ «ΒΟΥΤΣΑΡΑ»), Δ.Ε. Δωδώνης του Δήμου Δωδώνης και Δ.Ε. Πασσαρώνος και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

  3.-Γνωμοδότηση σχετικά με την «Τροποποίηση τμημάτων μηκοτομών Μ48, Μ117 και Μ55 επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Σαμουήλ και Καββαδία και αξονοδιασταυρώσεις αυτών, της 1/2006 Π.Ε. Ελεούσας».

  4.-Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 Δήμου Ζίτσας.

  5.-Έκθεση Δημοτικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου  τριμήνου  2024, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του  Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.

  6.-Περικοπή ή μη της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» για ελαττωματικές εργασίες του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης», που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ.

  7.-Ανάθεση σε δικηγόρους για ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Ζίτσας σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς Παύλου Μακόπουλου.

  8.-Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.

  9.-Ανάθεση σε δικηγόρο για ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος κατόπιν αίτησης αναίρεσης κατά της 87/2023 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 

 

 

 10.-Ανάθεση σε δικηγόρο για ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος κατόπιν αίτησης αναίρεσης κατά της 91/2023 Αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

 11.-Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» αναδόχου Ντούλια Παναγιώτη.

 12.-Έγκρισης παράτασης προθεσμίας του Υποέργου:  «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας για το Πράσινο Σημείο Δήμου Ζίτσας» της πράξης : Κατασκευή Πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας αναδόχου Εταιρείας: «Boost Up  Μον. ΙΚΕ».

 13.-Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας» αναδόχου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ».

 14.-Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Ευρυμενών», το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ».

 15.-Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Μολοσσών», το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος «ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

 16.-Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Εκάλης»,  το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος κ. Τασιούλα Ελένη Πολιτικός Μηχανικός.

 17.-Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ανακαίνιση του Δημοτικού Ακινήτου Στέγασης ΚΕΠ ΔΕ Ζίτσας»,  το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος κ. Νάστου Παναγιώτα του Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός.

 18.-Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Πασσαρώνος»,  το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος κ. Ανδρέας Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός.

 19.-Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη – Κατασκευή δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 1&2 στο Συνοικισμό Σακελαρικού του Δήμου Ζίτσας»,  το οποίο εκτελεί ο Ανάδοχος «Σπυρίδων Μπίμπος Ε.Δ.Ε.»

 20.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Διάνοιξη – Κατασκευή δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 1&2 στο Συνοικισμό Σακελαρικού του Δήμου Ζίτσας» αναδόχου «Σπυρίδων Μπίμπος Ε.Δ.Ε.»

 21.-Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

 22.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων.

 23.-Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Άρσης Κυκλοφορίας Δημοτικών Οχημάτων του Δήμου Ζίτσας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ

 

Αναρτήθηκε στις 23 Μάιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα