Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 26η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 26η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας πρόσβασης σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 161 τεμαχίου, Διανομής αγροκτήματος Μικρού Μπισδουνίου, έτους 1930, φερόμενων ιδιοκτητών ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟ & ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, επί κοινόχρηστης έκτασης (αρ. Τεμαχίου 171)
 2. 2.    Eγκριση ή μη  1ου Α.Π.Ε. του έργου Αποκαταστάσεις Κ.Χ. στην Χίνκα και τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Ζόργιανη και την Γιουργάνιστα, ,αναδόχου κ.Γέροντα Αλέξανδρου Ε.Δ.Ε.
 3. 3.    Εγκριση ή μη  1ου Α.Π.Ε. του έργου Εργασίες αποκατάστασης σε Κ.Χ. των Τ.Κ. Κοκκινοχώματος, Μεγ. Σουλόπουλου, Νεοχωρίου και Κάτω Βερενίκης, αναδόχου κ. Χατζηγεωργιάδη Νικόλαο ΕΔΕ
 4. 4.    Εγκριση ή μη  1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου Τοιχία στον οικισμό Φτέρη και Βροσίνα, σαρζανέτ στο Άνω Ζάλογγο, τσιμεντοστρώσεις στην Πρωτόπαππα, Καλοχώρι, Βουτσαρά πλακόστρωση στην Βερενίκη και Κοκκινόχωμα και ασφαλτόστρωση στο Λύγγο, αναδόχου εταιρίας  ΕΠΣΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
 5. 5.    Εγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου περιπτέρου προβολής και πληροφόρησης κρασιών Κοινότητας Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο ανάδοχος  Αλεξίου Γεώργιος ΕΔΕ.
 6. 6.    Εγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Αναργύρων» με ανάδοχο τον Βλάχο Λάζαρο ΕΔΕ
 7. 7.    Εγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και αντικατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Κληματιάς»  της αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Δημήτριος Λαγός- Αλέξανδρος Γέροντας
 8. 8.    Αποδοχή Απόφασης Χρηματοδότησης και Όρων Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 6007480 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027»
 9. 9.    Λήψη απόφασης κατόπιν Διαπίστωσης ύπαρξης «Ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών» κατά τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διευθέτηση Όμβριων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 207563)
 10. 10.  Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας ,προϋπολογισμού 185.713,56€ με ΦΠΑ 13% και 24%
 11. 11.  Αποδοχή ή μη γνωμοδοτήσεων  δικηγόρου, κατόπιν των αριθ. 1/2024 και 2/2024 αποφάσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ζίτσας
 12. 12.  Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου
 13. 13.  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024
 14. 14.  Εγκριση ή μη Ταμειακού Απολογισμού οικον.χρήσης 2023 του Δήμου Ζίτσας
 15. 15.  Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 1Β/2024
 16. 16.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας, βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/2007
 17. 17.  Κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας για το διδακτικό έτος 2024-2025
 18. 18.  Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από τον Δήμο Ζίτσας για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου στην Κοινότητα Ελεούσας.
 19. 19.  Γνωμοδότηση για καθορισμό χρήσης γης , για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης-αγροτεμαχίου 1ΣΤ Διανομής Νεοχωρίου του 1933, εντός των διοικητικών ορίων Κοιν.Νεοχωρίου Δ.Ζίτσας
 20. 20.  Γνωμοδότηση για καθορισμό χρήσης γης ,για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης , εντός των διοικητικών ορίων Κοιν.Κληματιάς Δ.Ζίτσας
Αναρτήθηκε στις 21 Ιούνιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα