Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια Είδη υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων,
1. Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα:
α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.
γ) Την υπ’ αριθμ. 214/05-07-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού, την 102/27-03-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής διάθεσης της πίστωσης στον Κ.Α. 10.6634 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, και τις αποφάσεις με τους αντίστοιχους Κ.Α. των Νομικών Προσώπων, όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης.
ε) Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας (αρ. μελέτης 25/2017).
στ)Την 368/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.
Και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 42.928,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%,
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 692,41 €, ίσο προς 2% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας.

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα