Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ Nομού Ιωαννίνων,

1. Διακηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117,

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,

γ) την υπ’ αριθμ. 358/19.12.2019 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης στους Κ.Α. 10.6612, 10.6613 & 10.6614 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικών ετών  2019 - 2020, τους όρους της διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών.

δ) Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών (αρ. μελέτης  2 & 8/2019).

ε)Την 358/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού,  έγκριση όρων διακήρυξης.

Και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», για το έτος 2020, για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 39.344,26€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 634,58 €  ίσο προς 2% του προϋπολογισμού χωρίς το  Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας.

Η προμήθεια περιλαμβάνει (3) τρία επιμέρους τμήματα:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ποσά σε ευρώ)

ΦΠΑ

24%

(ποσά σε ευρώ)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

(ποσά σε ευρώ)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

 

6.245,24

1.498,86

124,90

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΤΟΝΕΡ

18.151,50 €

4.356,36 €

363,03

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & PLOTTER

7.332,50 

1.759,80 

146,65

 

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

 2.  Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/01/2020 και ώρα 15:00μ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διακήρυξης:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4. Για την σχετική Αναλυτική διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων καθώς και για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών  του Δήμου, υπεύθυνη Αικατερίνη Καραμούτσιου τηλ.  26533 60007  fax. 2651062794.

Τα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην διαδικτυακή διεύθυνση  του Δήμου Ζίτσας «www.zitsa.gov.gr», ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα