Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2016 του δήμου Ζίτσας

Στην Ελεούσα σήμερα στις 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17548/19-10-2015 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αναρτήθηκε στις 10 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα