Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., διά περιφοράς, την 8η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021 (ΦΕΚ 793/27.02.2021 τεύχος B’), σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 8η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί :

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1.-Κοπή δέντρων στις Κοινότητες Μεταμόρφωσης και Πρωτόπαππας του Δήμου Ζίτσας. 

  2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Κατασκευή ασφαλών και σύγχρονων ισόπεδων οδικών κόμβων: α) στη συμβολή της εθνικής οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων με τη δημοτική οδό Ελεούσας - Ζωοδόχου (Λεωφόρος Πασσαρώνος) και β) στη συμβολή της Εθνικής οδού Κοζάνης - Ιωαννίνων με την υφιστάμενη Δημοτική οδό Ζωσιμάδων, στη Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων».

Αναρτήθηκε στις 04 Μάρτιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα