Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β'), σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί :

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 22.500 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 22.500 πτηνά) (90 Ι.Ζ.), η οποία είναι εγκαταστημένη στη θέση «Γουρίτσα», αρ. τεμ. 376 Διανομής Ροδοτοπίου  1929, στην Κοινότητα Ροδοτοπίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

  2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υπάρχουσας  πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 36.000 πατρογονικών ορνιθίων κρεατοπαραγωγής (144 Ι.Ζ.), στη θέση «Αλώνια», στην Κοινότητα Άνω Λαψίστας, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»

Αναρτήθηκε στις 17 Ιούνιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα