Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08-07-21

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β'), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Γνωμοδότηση για την έγκριση εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρ. 586 τεμάχιο διανομής 1933 Άνω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας, για την κατασκευή Πτηνοτροφείου, από τον κ. Ρασίν Δημοσθένη Αλ Σοχήτα, φερόμενο ιδιοκτήτη του προς ανέγερση πτηνοτροφείου.

2. Γνωμοδότηση για την έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Βαγενητίου, επί υφιστάμενης αγροτικής οδού, ύστερα από αίτημα του κ. Σιαραμπή Κων/νου, φερόμενου ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου.

3. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας πρόσβασης στο υπ’ αρ. 1105 τεμάχιο Διανομής αγροτεμαχίων Ζωνδήλας, έτους 1933, επί κοινόχρηστης έκτασης, ύστερα από αίτημα της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ»-εκκολαπτήρια,

4. Γνωμοδότηση σχετικά με τη διαδικασία «Κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος δρόμου στην Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας», ύστερα από αίτημα Α. Γκέρτσου & Α. Γκέρτσου, φερόμενων ιδιοκτητών του υπ’ αρ. 947 τεμαχίου.

5. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρων στο νεκροταφείο Κοινότητας Καρίτσας.

 

                                                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

                                                                                                                      

                                                                                                               ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε Συμβούλου-μέλους της επιτροπής, επί των εισηγήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email, από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση

gdrosos@zitsa.gov.gr την ημέρα της συνεδρίασης και έως και  μία ώρα μετά από  την καθοριζόμενη ώρα της.

  Όσοι Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό (email), θα μπορούν να ψηφίσουν, την ημέρα της συνεδρίασης και έως και μια ώρα από την καθοριζόμενη ώρα της, επί των εισηγήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κα. Προέδρου της Επιτροπής με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικοινωνίας 6979598898).

  Μετά το πέρας της μίας ώρας από την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης, καμία αποστολή email ή sms δεν θα ληφθεί υπόψη, όπως επίσης δεν θα ληφθεί υπόψη καμία προφορική ψήφος.

Αναρτήθηκε στις 06 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα