Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22-10-21

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β') σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην υπόγεια αίθουσα του Δημαρχιακού Καταστήματος, στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί :

  1.-Κοπή δέντρων στις Κοινότητες Χίνκας και Πολυδώρου.

  2.-Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Κοινότητα Πετραλώνων.

  3.-Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρ. 632 αγροτεμάχιο διανομής αγροτεμαχίων Άνω Λαψίστας, έτους 1933, στην Κοινότητα Άνω Λαψίστας, επί αγροτικής οδού.

  4.-Επικαιροποίηση της με αρ. 18027/29-10-2019 έγκρισης εισόδου – εξόδου σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 01 αγροτεμαχίου διανομής Αναδασμού Νεοχωρίου, έτους 1976, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, επί αγροτικής οδού, της ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Ε.Π.Ε.

  5.-Διόρθωση σφάλματος χαρακτηρισμού συνοικισμού Ζόργιανης Χίνκας ως δασική έκταση

Αναρτήθηκε στις 18 Οκτώβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα