Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της ΕΠΖ, που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σήμερα Πέμπτη 6-10-2022, ημέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σας προσκαλεί  , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σήμερα Πέμπτη 6-10-2022, ημέρα και ώρα 14.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 28.800 σε 48.400 ορνίθια κρεατοπαραγωγής (194 Ι.Ζ.), στην Κοινότητα Πρωτόπαππα, Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», φορέας πραγματοποίησης του οποίου είναι η «ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Α. – ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ. Ο.Ε.» 

  2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Λατομείο μαρμάρων στη θέση «Κούτελος», στην Κοινότητα Κληματιάς, Δ.Ε. Ευρυμενών, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, φορέας πραγματοποίησης του οποίου είναι η εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΤΖΙΜΑ-ΧΑΡ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε.»

  3.-Εξέταση αιτήσεως κ. Σταβέλη Αναστάσιου του Δημητρίου , για παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας.

  

                                      

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΑΛΑNTAΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

 

  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι αναγκαία η άμεση λήψη των σχετικών αποφάσεως, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την συζήτησή τους σε τακτική συνεδρίαση, ενώ η μη συζήτηση θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου.

  Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους της επιτροπής, επί των ανωτέρω θεμάτων θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email, από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdrosos@zitsa.gov.grτην ίδια ημέρα και έως και μία ώρα μετά από  την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης.

  Όσα μέλη της επιτροπής δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό (email), θα μπορούν να ψηφίσουν, την ίδια ημέρα και έως και μία ώρα από την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης, επί των ανωτέρω θεμάτων από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του υπηρεσιακού Γραμματέα της Επιτροπής κ. Δρόσου Ιωάννη με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικοινωνίας 6948081045).                                               

  Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο, με την ανωτέρω διαδικασία, μέχρι την ώρα αυτή, θεωρούνται μη συμμετέχοντα, (απόντα).

Αναρτήθηκε στις 06 Οκτώβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα