Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας  διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ζίτσας» 

Εκτιμώμενης αξίας  44.551,93 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% =10.692,46€)

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

β) την υπ’ αριθμ. 306/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης, εγκρίθηκε δηλαδή ο Φάκελος Του Έργου που περιλαμβάνει το τεύχος τεχνικών δεδομένων, το τεύχος προεκτιμόμενης αμοιβής και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και

γ) τους όρους της παρούσας και

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:

17-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10:30 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:

έως και την 17-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ.

Αναρτήθηκε στις 01 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα