Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), μεταλλικών μερών και μερών οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει τη διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'77 - 30/03/1981) με σκοπό την επιλογή εταιρείας για τη «Συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), μεταλλικών μερών και μερών οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α' 77) στις 15 Φεβρουάριου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή.

Εάν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρ. 14 της παρούσας. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα τότε δύναται να ανατεθεί με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας - Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα: 26533-60064, 26533­60052

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα