Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας» ποσού 5.898.343,22€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 01 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας και περιλαμβάνει τρία (3) κύρια υποέργα και ένα (1) συμπληρωματικό / συνοδό υποέργο, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ως εξής:

  1. Υποέργο 1: Αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά στην αντικατάσταση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας. Συγκεκριμένα αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Χίνκας (από δεξαμενή Αγ.Γεωργίου έως την νέα δεξαμενή Χίνκας), την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου της Τ.Κ. Λάλιζας (από την νέα δεξαμενή Χίνκας έως την νέα δεξαμενή Λάλιζας) και την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Ζόργιανης (από την νέα δεξαμενή Χίνκας έως την νέα δεξαμενή Ζόργιανης).

  1. Υποέργο 2: Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. για το έργο Αντικατάστασης των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων – μικτά ρεύματα υλικών), που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης» της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας.

  1. 3.      Υποέργο 3: Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού Ανίχνευσης Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας και έχει ως βασικό σκοπό τη δραστική μείωση του μη τιμολογούμενου νερού και την εξασφάλιση της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας του παρεχόμενου προς ύδρευση νερού.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει την:

-      Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία τριάντα οκτώ (38) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις, πηγές και αντλιοστάσια) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλεμετρικών καταγραφικών (DataLoggers), διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

-      Προμήθεια και εγκατάσταση Φορητού Εξοπλισμού (ΦΕ) ανίχνευσης διαρροών και ελέγχου ποιότητας νερού

-      Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία  δεκατριών (13) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Παροχής (ΤΣΕΠ) σε επιλεγμένες θέσεις του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την καταγραφή των ποσοτήτων νερού, που προμηθεύεται ο Δήμος από τρίτο φορέα, με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών (DataLoggers), λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

-      Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ

-      Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

-      Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και

-      Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου θα παραδοθεί σε πλήρη αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία ως λύση με το κλειδί στο χέρι (turnkeysolution), για το σύνολο της προμήθειας.

  1. 4.      Υποέργο 4: Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου της Κατανάλωσης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου ασύρματου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης & ελέγχου της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας. Με το προτεινόμενο υποέργο, θα λαμβάνει χώρα η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των επιλεγμένων περιοχών του Δήμου Ζίτσας, η συλλογή και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων της κατανάλωσης, η ακριβής και συνεχής μέτρηση, και η δυνατότητα διασύνδεσής του με λογισμικό τιμολόγησης. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου της κατανάλωσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μέσω των Ασύρματων Ψηφιακών Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης. Η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης τεκμαίρεται με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ περί ορθολογικής χρήσης των υδάτων και μείωσης του υδατικού και ενεργειακού αποτυπώματος  των Δήμων και της χρήσης νερού. Ειδικότερα η σύνδεση του προτεινόμενου υποέργου με την εφαρμογή και υλοποίηση τμημάτων των παρακάτω προτεινόμενων μέτρων του ΣΔΛΑΠ, είναι καθοριστική.

-          μέτρο Μ05Β0202 και ονομασία «Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των ΔΗΜΩΝ/ΔΕΥΑ για την τήρηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της Απόφασης Αριθμ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β’ 1751/22-5-2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων».

-          μέτρο Μ05Β0301 και ονομασία «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan): «Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.

-          μέτρο Μ05Β0302 και ονομασία (Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4)) και την επιμέρους δράση «καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών.

-          μέτρο Μ05Β0404 και ονομασία «Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7)) αφορά τα μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μέσω των οργάνων μέτρησης της κατανάλωσης, θα δύναται να ανιχνευθούν νέες αφανείς διαρροές αλλά και να μηδενιστούν οι φαινόμενες απώλειες του διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα βελτιώσουν τις 3 από τις 4 πολιτικές μείωσης των πραγματικών απωλειών, ήτοι τον ενεργό έλεγχο διαρροών, την ταχύτητα των επισκευών και την διαχείριση παγίων, ενώ δεν θα επηρεάσουν καθόλου την διαχείριση της πίεσης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

1)              Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος

2)              Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 3.902 Ασύρματων αισθητήρων καταγραφής & αποστολής δεδομένων μέτρησης καταναλώσεων

3)              Παραμετροποίηση των αισθητήρων και του συστήματος τηλεπικοινωνιών για ορθή λειτουργία

4)              Προμήθεια και εγκατάσταση του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων, των υποσυστημάτων του όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, καθώς και τη Παραμετροποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για διασύνδεση με τους αισθητήρες

5)              Προμήθεια φορητού εξοπλισμού που αναφέρεται στη μελέτη/τεχνική περιγραφή για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και την προληπτική συντήρηση του συστήματος

6)              Πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική ψηφιοποίηση των θέσεων των αισθητήρων με τελικό παραδοτέο την οριζοντιογραφία

7)              Κατάρτιση και εφαρμογή υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης λεπτομερούς μαθηματικής επίλυσης με έμφαση τη διασύνδεση των υδρομετρητών για επίλυση σεναρίων κατανάλωσης με χρήση κλιματικών μοντέλων και μοντέλων πρόβλεψης περιοδικής ζήτησης.

8)              Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος

9)              Παράδοση σχεδίων, οδηγού καλών πρακτικών, εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και μελλοντικής επέκτασης του συστήματος

10)          Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα