Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ένταξη του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας»

Ένταξη του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για τον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης», σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνονταν:

 • Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα, ηλεκτροβάνες, μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.
 • Η Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα (έλεγχο ποιότητας, πίεσης, παροχής, κλπ).
 • Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα (έλεγχος ποιότητας, πίεσης, παροχής, κλπ).
 • Συστήματα συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης και του αποτυπώματος άνθρακα του δικτύου ύδρευσης.

Το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας» , αφορά:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (5.770) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου με χρήση ασύρματων ψηφιακών αισθητήρων καταγραφής και αποστολής δεδομένων μέτρησης καταναλώσεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθερού Δικτύου επικοινωνίας αποτελούμενο από πενήντα (50) ασύρματες διατάξεις συγκέντρωσης δεδομένων και πεντακόσιες (500) ασύρματες διατάξεις αναμετάδοσης δεδομένων γιατη λήψη δεδομένων των Ψηφιακών υδρομετρητών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας Πίεσης (ΤΣΕΠΠ) σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών με αισθητήρια, επικοινωνιακό και παρελκόμενο εξοπλισμό.
 • Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν εξοπλισμό για τον έλεγχο δικτύων, τη λήψη δεδομένων και τον έλεγχο της καταλληλότητας του νερού,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικά κλπ
 • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
 • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος. 
Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα