Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοίνωση ματαίωσης Συνοπτικού διαγωνισμού

Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, έχοντας υπόψη του:

 

1). Την 176/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας περί έγκρισης όρων διακήρυξης.

2). Την υπ’ αριθμ. 8177/07-06-2017 Διακήρυξη για την διενέργεια πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού.

3). Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117.

4). Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.

5). Το από 15-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

6). Την υπ’ αριθμ. 204/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας περί ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του Δήμου Ζίτσας.

 

Ανακοινώνει ότι ματαιώνεται η διαδικασία του διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», που είχε προγραμματιστεί για της 20-06-2017, κατόπιν της  υπ’ αριθμ. 204/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας περί ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής η 04-07-2017 (επαναπροκήρυξη).

Ελεούσα 16/06/2017

Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

Ζώης Γαλατάς

Αναρτήθηκε στις 16 Ιούνιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα