Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου ήτοι το «ισόγειο του πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κουρέντων»

         Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου ήτοι το «ισόγειο του πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κουρέντων» εμβαδού 294,10 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Κουρέντων [Δ.Ε. Μολοσσών], προκειμένου να μισθωθεί ως κατάστημα, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά ( 324,28 € ) ετησίως ήτοι είκοσι επτά ευρώ και τρία λεπτά  (27,03 €) και για χρονικό διάστημα έξι  [6] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

      Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  04 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται, στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

   Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν: α] Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή βεβαίωση του Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ για παρακατάθεση σ’ αυτό ποσού  εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (194,57 €) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

     Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να καταθέσουν:

  • Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Δ.Α.Τ.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λ. Πασσαρώνος 1 στην Ελεούσα, στο  Τηλέφωνο 26533-60013,  FAX : 26510-62794.Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Αναρτήθηκε στις 25 Αύγουστος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα