Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

         Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κάτωθι καλλιεργήσιμου αγροτεμαχίου το οποίο επιδέχεται καλλιέργεια και δεντροκομία. :

 - Αγροτεμάχιο – Καλλιεργήσιμη έκταση με ATAK 01072795740 στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ» Τ.Κ. Γκριμπόβου, εκτάσεως 25 στρεμμάτων, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [756,00 €] επτακόσια πενήντα έξι ευρώ ετησίως ήτοι εξήντα τρία ευρώ [63,00 €] μηνιαίως και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.

      Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1 Ελεούσα),  στις 13 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

    Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται την 20 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 μ. έως 11.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

      Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν καταθέσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, δηλαδή ποσό : 75,60 € (εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά) ήτοι (756,00 € Χ 10% = 75,60 €)

Αναρτήθηκε στις 03 Απρίλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα