Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για σύνδεση της οικοδομής σας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Ελεούσας

Σας ενημερώνουμε ότι η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην Δ.Κ. Ελεούσας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με την υποδοχή των λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Ιωαννιτών και ως εκ τούτου το δίκτυο παραδίδεται προς άμεση χρήση, με τη δυνατότητα σύνδεσης της οικοδομής σας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Ζίτσας, σας γνωστοποιεί ότι θα πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι: Γούνη Χαρίκλεια, Καλογιάννη Αικατερίνη, Τσιατούρα Αδαμαντία), για την υποβολή αίτησης σύνδεσης των ακινήτων σας με το δίκτυο αποχέτευσης, μέχρι τις 31/12/2019.

Σημειώνεται ότι η σύνδεση κάθε ακινήτου, είτε πρόκειται για οικία, είτε για άλλη εγκατάσταση, με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 2ο του Κανονισμού Λειτουργίας Αποχέτευσης Δήμου Ζίτσας – υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΤΦΩΡΓ-Ν26) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας και γίνεται δε στο φρεάτιο που έχει κατασκευαστεί από το Δήμο, επί της οδού που βρίσκεται η οικοδομή (εκτός της την ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου).

Στην ιδιοκτησία σας και σε τμήμα που είναι εύκολα επισκέψιμο από τα συνεργεία του Δήμου, τοποθετείται μηχανοσίφωνας και δικλείδα με προστασία αντεπιστροφής. Η δαπάνη της σύνδεσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταναλωτή και του ακινήτου, ενώ σημειώνεται ότι υποβάλλεται ένας μόνο φάκελος ανά οικοδομή, από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή αυτής (δηλαδή όταν περισσότερες της μία ιδιοκτησίες – ως τμήματα κάθετης ιδιοκτησίας ή ως τμήματα οριζόντιας ιδιοκτησίας – θα παροχετεύουν τα λύματά τους με κοινό αγωγό και θα αφορούν μία σύνδεση με το δίκτυο, τότε οι ιδιοκτήτες κάνουν κοινή αίτηση, με αναφορά όλων των καταναλωτών, που θα αφορά η ενιαία σύνδεση, ονοματεπώνυμο και κωδικός καταναλωτή). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου της σύνδεσης που απαιτείται να προσκομιστούν στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περ/ντος Δήμου Ζίτσας, είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση αποχέτευσης (τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία, ενώ υπάρχει διαθέσιμο και στο site του Δήμου  https://www.zitsa.gov.gr/).

2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, (τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία, ενώ υπάρχει διαθέσιμο και στο site του Δήμου  https://www.zitsa.gov.gr/), στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνεται ότι:

α. τα στοιχεία της αίτησής του είναι αληθή

β. θα ενημερώσει τον Δήμο για οποιαδήποτε αλλαγή θα επέλθει στο ακίνητό του.

γ. έλαβε γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας Αποχέτευσης του Δήμου Ζίτσας, τον οποίο αποδέχεται

δ. τα νερά της βροχής (όμβρια ύδατα) δεν διοχετεύονται στην αποχέτευση ακαθάρτων

ε. θα προβεί στην κατάργηση του βόθρου και

στ. ανάλογα με το είδος των λυμάτων θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπει ο Κανονισμός και η κείμενη νομοθεσία.

3. Άδεια οικοδομής και διάγραμμα κάλυψης, ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η έκταση του κτίσματος)

4. Βεβαίωση μηχανικού αναλυτικών υπολογισμών τετραγωνικών ακινήτων που προσμετρούνται στο τέλος σύνδεσης

5. Αντίγραφο του Ε9

6. Άδεια λειτουργίας (για επαγγελματικές χρήσεις)

7. Λογαριασμό υδροδότησης του ακινήτου και

8. Λογαριασμό ηλεκτροδότησης του ακινήτου

Πριν την ολοκλήρωση της φυσικής σύνδεσης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού καθώς και κατακόρυφο διάγραμμα σύνδεσης αποχέτευσης, για την ορθότητα της σύνδεσης.

Μετά την υποβολή των στοιχείων αυτών και βάση των τετραγωνικών του ακινήτου, η Υπηρεσία μας, θα σας ενημερώσει για το συνολικό τέλος σύνδεσης, που οφείλει το ακίνητό σας για την σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων, η πληρωμή και τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 11ο «δαπάνες & τέλη» του Κανονισμού Λειτουργίας Αποχέτευσης Δήμου Ζίτσας (υπ’ αριθμ. 37/2019 -ΑΔΑ: 6ΑΤΦΩΡΓ-Ν26- απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας).

Μετά το πέρας των εργασιών της φυσικής σύνδεσης της οικοδομής και εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση άδειας σύνδεσης από την Υπηρεσία, ο ιδιοκτήτης – διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία.

Η σύνδεση ΠΡΙΝ την καταβολή του τέλους σύνδεσης είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εκτός της καταβολής προστίμου, διώκεται ποινικά.

Αναρτήθηκε στις 05 Ιούλιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα