Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες Διαχείρισης-Παρακολούθησης και Συντονισμού της Πράξης με τίτλο: “Ίδρυση Νέου Βρεφικού Τμήματος Δυναμικότητας 12 Βρεφών”»

Ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες
Διαχείρισης-Παρακολούθησης και Συντονισμού της Πράξης με τίτλο: “Ίδρυση
Νέου Βρεφικού Τμήματος Δυναμικότητας 12 Βρεφών”» σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στις 08 Αύγουστος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα