Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Υποβολή προτάσεων και απόψεων για το υπό κατάρτιση Προσχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, έτους 2021

Στην Ελεούσα σήμερα στις 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας», κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 15300/15-10-2020 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.455/2018 και τους κανόνες δημοσίευσης που ισχύουν. Για τη συνεδρίαση λήφθηκαν τα μέτρα που προβλέπονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αποφυγή διάδοσης του Κορωναιού (covid 19), ώστε η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, και να συζητηθούν και κατατεθούν προτάσεις-απόψεις των μελών επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αναρτήθηκε στις 11 Νοέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα