Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρασία για εκμίσθωση των υπ’ αρ.364 και 367 αγροτεμαχίων-καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εμβαδού 8.366 τ.μ., και εμβαδού 5.444τ.μ. αντίστοιχα, στη θέση «ΓΡΙΜΟΣ» της Κοινότητας Ελεούσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΡΙΜΟΣ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :

 

 

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αρ.364 και 367 αγροτεμαχίων-καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εμβαδού 8.366 τ.μ., και εμβαδού 5.444τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται  στη θέση «ΓΡΙΜΟΣ» της Κοινότητας Ελεούσας  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά [ 276,20 €] ετησίως ή 20,00€/στρέμμα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας, (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 16 Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12.00 μ. έως 13.00μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν      δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 23 Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

 

Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετέχει    σ’ αυτή οποιοσδήποτεστις 30 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν καταθέσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, δηλαδή ποσό : είκοσι επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά ( 27,62 €).

Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει:

- Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότης μόνιμος κάτοικος του Δήμου

  Ζίτσας, (για την α’& β’ δημοπρασία)

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. 

Ο εγγυητής θα πρέπει να καταθέσει:

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. 

Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των τελών που βαρύνουν τα αγροκτήματα δηλ. πάγια και αρδευτικά τέλη προς Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας-Λαψίστας κ.λ.π. καθ’ ότι πρόκειται για αρδευόμενη έκταση.

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα