Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζίτσας μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

Α. Για το καταργηθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ» :
Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου Ζίτσας, όπως αναφέρονται στην
συστατική του πράξη (ΦΕΚ 984/τ. Β΄/26-05-2011) και στον Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ
2334/τ. Β΄/12-05-2022), και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ζίτσας, αυτές θα ασκούνται από τις οργανικές μονάδες του Δήμου Ζίτσας ως εξής:
1. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας που
περιλαμβάνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής
Παιδικής Προστασίας και Παιδείας και την άσκηση των σχετικών σκοπών και δράσεων του
καταργούμενου νομικού προσώπου του Δήμου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του Ο.Ε.Υ. του
ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 2334/τ. Β΄/12-05-2022), θα ασκούνται από το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου:
Ειδικότερα:
Ι. όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κ.Α.Π.Η., όπως περιγράφονται στην περ. 1 του
άρθρου 5 του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας που περιλαμβάνει:
1. Γραφείο Διοικητικών
2 Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Πασσαρώνας (Ελεούσας, Ροδοτοπίου, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Κάτω
Λαψίστας,Γραμμένου)
3 Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Εκάλης (Ασφάκας, Μεταμόρφωσης)
4 Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Ευρυμενών
5 Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Μολοσσών
6 Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Ζίτσας
αυτές θα ασκούνται από το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
ΙΙ. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως
περιγράφονται στην περ. 2 του άρθρου 5 του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας που
περιλαμβάνει:
1. Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Κ. Ελεούσας
2. Γραφείο Παιδικού Σταθμού Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς
3. Γραφείο Παιδικού Σταθμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου
4. Γραφείο Παιδικού Σταθμού Τ.Κ. Ζίτσας
καθώς και του Τμήματος Πινακοθήκης που περιλαμβάνει το γραφείο πινακοθήκης Τ.Κ. Ζίτσας,
όπως περιγράφονται στην περ. 3 του άρθρου 5 του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, αυτές θα
ασκούνται από το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, όπως αναφέρονται στη
συστατική του πράξη (ΦΕΚ 984 /τ Β’/26-05-2011) και όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του
Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 2334/τ. Β΄/12-05-2022), που περιλαμβάνει:
α. Γραφείο Προσωπικού
β. Γραφείο Γραμματείας και Πρωτοκόλλου
γ. Γραφείο Προμηθειών και διαχείρισης υλικού
δ. Γραφείο Μισθοδοσίας
ε. Γραφείο Λογιστηρίου
στ.Γραφείο Ταμείου
θα ασκούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου ως εξής:
-Οι αρμοδιότητες του Γραφείου προσωπικού και του γραφείου Γραμματείας και Πρωτοκόλλου,
θα ασκούνται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
-Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προμηθειών και διαχείρισης υλικού, θα ασκούνται από το
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
-Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Μισθοδοσίας και Λογιστηρίου θα ασκούνται από το Τμήμα
Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
-Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ταμείου θα ασκούνται από το Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Η κάθε μία αντίστοιχη οργανική μονάδα του δήμου επεμβαίνει κατά τεκμήριο δικής της
αρμοδιότητας, σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ, στον κύκλο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
Β. Για τη λυθείσα δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ», οι αρμοδιότητες και η άσκηση των σκοπών και δράσεων της, όπως αναφέρονται στη
συστατική της πράξη (ΦΕΚ 614/18.04.2011/τ.Β΄) και στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (αρ.
69/2019 –ΑΔΑ :ΨΙΔΒΟΕΟΞ-5ΨΒ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και μέχρι τη θέση σε ισχύ του
νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας, θα ασκούνται από τις αντίστοιχες
καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου Ζίτσας ως εξής :
Ι. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας, του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, του Τμήματος Πολιτισμού και του Τμήματος
Αθλητισμού, όπως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζίτσας (άρθρα 12, 13, 14 και 16) αυτές θα ασκούνται από
το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου:
Ειδικότερα:
1. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας, του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, όπως περιγράφονται στα άρθρα 12 και 13 του
Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (αρ. 69/2019 –ΑΔΑ :ΨΙΔΒΟΕΟΞ-5ΨΒ όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει), αυτές θα ασκούνται από το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
2. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτισμού και του Τμήματος Αθλητισμού, όπως
περιγράφονται στα άρθρα 14 και 16 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (αρ. 69/2019 –ΑΔΑ
:ΨΙΔΒΟΕΟΞ-5ΨΒ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αυτές θα ασκούνται από το Γραφείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού
3. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και
Περιβάλλοντος, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (αρ.
69/2019 –ΑΔΑ :ΨΙΔΒΟΕΟΞ-5ΨΒ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
-Οι αρμοδιότητες που αφορούν την προώθηση προγραμμάτων και το συντονισμό των εργασιών
για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την υλοποίηση των προγραμμάτων
χρηματοδοτήσεων θα ασκούνται από το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
-Οι αρμοδιότητες που αφορούν την υλοποίηση των διαφόρων εργασιών προστασίας του
περιβάλλοντος αυτές θα ασκούνται από το Τμήμα τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
4. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Ζίτσας (αρ. 69/2019 –ΑΔΑ :ΨΙΔΒΟΕΟΞ-5ΨΒ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αυτές θα ασκούνται
από το Τμήμα Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
5. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Λειτουργιών της
Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 του
Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζίτσας (αρ.
69/2019 –ΑΔΑ :ΨΙΔΒΟΕΟΞ-5ΨΒ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αυτές θα ασκούνται ως εξής:
-Οι αρμοδιότητες που αφορούν τις λειτουργίες Ανθρώπινου Δυναμικού, διοικητικής μέριμνας,
διεκπεραίωσης αυτές θα ασκούνται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Οι αρμοδιότητες που αφορούν τις λειτουργίες Λογιστηρίου θα ασκούνται από το Τμήμα
Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Οι αρμοδιότητες που αφορούν τις λειτουργίες Ταμείου θα ασκούνται από το Τμήμα Ταμείου
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Οι αρμοδιότητες που αφορούν τις λειτουργίες Περιουσιακών Στοιχείων - Αποθήκης -
Διαχείρισης Υλικών, Προμηθειών θα ασκούνται από τα Τμήματα της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου ως εξής:
Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας
 καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης περιουσίας και γενικά των
περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης.
 τήρηση αρχείου κληροδοτημάτων και μεριμνά για την αξιοποίησή τους.
 Τήρηση αρχείου ακινήτων και διενέργεια δημοπρασιών για την μίσθωσή τους.
 Παρακολουθηση των αναπροσαρμογών των μισθώσεων και της σωστή τήρησης των
συμφωνητικών
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας
 Μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς αποθήκευσης,
χορήγησης και παρακολούθησης των αναλώσιμων και των πάγιων υλικών σε ότι αφορά την
λογιστική ενημέρωση και την συμβατότητά τους προς το υφιστάμενο πλαίσιο του Κανονισμού
Προμηθειών της Επιχείρησης, έχοντας την ευθύνη για την συγκέντρωση των παραγγελιών όλων
των τμημάτων, για τον προγραμματισμό διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, σύμφωνα με τις
παραπάνω παραγγελίες, για τη διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού,
εξαρτημάτων και υλικών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια
διαγωνισμών, ετοιμασίας σχεδίων συμβάσεων κ.λ.π.), για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
και παράδοση στο Λογιστήριο των αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για
τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών, για την τήρηση αρχείων προμηθειών και
προμηθευτών.
-Οι αρμοδιότητες που αφορούν τις Λειτουργίες Τεχνικής Υποστήριξης Εκδηλώσεων θα
ασκούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ως εξής:
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής:
 συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των ηχητικών και φωτιστικών
συστημάτων και γενικά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη μεταφορά, τοποθέτηση και
σύνθεσή τους και γενικά στους διαμορφωμένους χώρους των εκδηλώσεων, καθώς και για τον
χειρισμό και λειτουργία τους κατά τον χρόνο των εκδηλώσεων.
Τμήμα Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
 Μέριμνα για την κανονική λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των κτιρίων, των
λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων και την αντικατάσταση του εξοπλισμού της Επιχείρησης, όταν
κρίνεται απαραίτητη.
 Μέριμνα για την κατασκευή και γενικά την κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής των
λοιπών διαμορφώσεων, που απαιτούνται για τις διάφορες εκδηλώσεις της Επιχείρησης.
Τμήμα Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και
Μηχανημάτων
 ευθύνη της συντήρησης, καλής λειτουργίας των μέσων μεταφοράς της Επιχείρησης.
6. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Ζίτσας αυτές θα ασκούνται από το Αυτοτελές ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Η κάθε μία οργανική μονάδα του δήμου επεμβαίνει κατά τεκμήριο δικής της
αρμοδιότητας, σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ, στον κύκλο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, σκοπών και
δράσεων της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό
και τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της.
Με νεότερη απόφασή μας θα τοποθετηθεί το σύνολο του προσωπικού των
καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕ

Αναρτήθηκε στις 08 Ιανουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα