Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» εμβαδού 69,00τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην ΚοινότηταΚουρέντων[Δ.Ε. Μολοσσών] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: πενήντα ευρώ (50,00€) και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 05 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη επαναλαμβάνεται στις 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν: α]Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ για παρακατάθεση σ’ αυτό ποσού εξήντα ευρώ(60,00€) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να καταθέσουν:

Για φυσικά πρόσωπα

1. Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Αντίγραφο Δ.Α.Τ.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της κατάστασης του μισθίου και των όρων της διακήρυξης

5. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι, ο εγγυητής τον οποίο υπέδειξε με την υποβολή της αίτησης-προσφοράς του ο τελευταίος πλειοδότης, αποδέχεται την ιδιότητά του ως «εγγυητή», συμπληρωμένη επαρκώς, ώστε να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία του εγγυητή και υπέρ ποίου εγγυάται.

Για νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά :

1. τα δικαιολογητικά σύστασή τους, καθώς και

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας

3. Φορολογική ενημερότητα, τόσο για την εταιρεία, όσο και για τους διοικούντες αυτής (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.)

4. Σχετικό πρακτικό ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου: α) για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, β) για να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης και τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής και γ) για να διαχειρίζεται κάθε θέμα με τη λειτουργία του μισθίου.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της κατάστασης του μισθίου και των όρων της διακήρυξης

6. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι, ο εγγυητής τον οποίο υπέδειξε με την υποβολή της αίτησης-προσφοράς του ο τελευταίος πλειοδότης, αποδέχεται την ιδιότητά του ως «εγγυητή», συμπληρωμένη επαρκώς, ώστε να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία του εγγυητή και υπέρ ποίου εγγυάται.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τις υπαλλήλους του Δήμου κα Ζιάκα Σοφία και κα Σιώζου Ευαγγελία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λεωφ. Πασσαρώνος 1 στην Ελεούσα, Τηλέφωνο 26533-60022 και 26533-60013, επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.zitsa.gr και στη Διαύγεια.

Αναρτήθηκε στις 22 Φεβρουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα