Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 19-04-2024 ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 19-04-2024 ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-

Ο Δήμος Ζίτσας πρόκειται, εντός του 2024, να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται, εφόσον επιθυμούν, να καταθέσουν,  έως και τη Παρασκευή  19/04/2024, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το αίτημα σας θα περιλαμβάνει την εκδήλωση ή τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά η συγκεκριμένη επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος .

Η χρηματοδότηση των συλλόγων για την κάλυψη άλλων λειτουργικών τους δαπανών ή για τη δημιουργία υποδομών δεν επιτρέπεται. Επιχορήγηση με σκοπό τη χρηματοδότηση εκδηλώσεων που δεν έχουν αθλητικό χαρακτήρα, αλλά εκπαιδευτικό ή κοινωνικό ή επιστημονικό, δεν επιτρέπεται.

Τα αθλητικά σωματεία που επιθυμούν να λάβουν την επιχορήγηση του Δήμου Ζίτσας, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:1.   Καταστατικό του συλλόγου. Η έδρα του συλλόγου πρέπει να βρίσκεται εντός του Δήμου. Το καταστατικό να συνοδεύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.

 1.    Πιστοποιητικό περι μη μεταβολής από το Πρωτοδικείο
 2.    Βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης και ενημερότητας από την Περιφέρεια Ηπείρου
 3.   Εγγραφή στο "Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων"  (αρ. 142 του ν.4714/2020)
 4.  Πρακτικό συγκρότησης τελευταίου Δ.Σ.
 5. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος (2024), συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για τις οποίες ζητείται επιχορήγηση.
 6. Απολογισμός του συλλόγου για το προηγούμενο έτος (2023)
 7. Απολογισμός της προηγούμενης δημοτικής επιχορήγησης (για όσους έχουν λάβει)
 8. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεταιεξουσιοδότηση για ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.
 9. Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των στοιχείων δαπανών (Ν.4727/2020) και υποβολή στο δήμο αποδεικτικού ανάρτησης και υπεύθυνη δήλωση αν ο σύλλογος έχει λάβει ή μη επιχορήγηση από κάποιον άλλο κρατικο φορέα για το 2023.
 10. Αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση. Οι δαπάνες δεν πρέπει να εξυπηρετούν λειτουργικές δαπάνες αλλά να σχετίζονται με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του συλλόγου. Για τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΗΠ ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα.(Η αίτηση είναι τυποποιημένη και θα συμπληρώνεται στην Οικονομική Υπηρεσία κατά την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών).
 11. Μετά τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή της επιχορήγησης και τη διάθεση πίστωσης θα κατατεθεί στο Δήμο πρακτικό του Δ.Σ. του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης καθώς και φορολογική ενημερότητα (για επιχορήγηση άνω των 1.500 ευρώ)
 12. Ο σύλλογος θα πρέπει να διαθέτει  αθεώρητο τιμολόγιο ή γραμμάτιο είσπραξης, για την είσπραξη του ποσού.
Αναρτήθηκε στις 05 Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα