Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η μίσθωση ακινήτου (αίθουσας ή γραφείου ή καταστήματος), που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας, στην Κοινότητα Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας, που θα βρίσκεται πλησίον του δημοτικού καταστήματος (Λεωφ. Πασσαρώνος 1) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς θα χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου, ως απορριπτέα.

1. Το προς μίσθωση ακίνητο (αίθουσα ή γραφείο ή κατάστημα), πρέπει να βρίσκεται πλησίον του δημοτικού καταστήματος, όπου ήδη στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Ζίτσας, στην Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και δη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ή επί της Λεωφ. Πασσαρώνος ή επί της οδού Ευκλείδη και στα Ο.Τ. : 100, Γ40, Γ41, Γ42, Ο.Τ.101.

2. Να έχει εμβαδό κατά προτίμηση από 70τ.μ. έως 100 τ.μ. περίπου.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης (20) προθεσμίας από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι έως την Τετάρτη 8 Μαϊου 2024, να καταθέσουν έγγραφη αίτηση-προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου στην Ελεούσα-Λεωφ. Πασσαρώνος 1, προς την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ./τος 270/1981, μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας με πλήρεις διευθύνσεις, του ιδιοκτήτη-επικαρπωτή ή των ιδιοκτητών-επικαρπωτών και αριθμό φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ.

2. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας (συμβολαιογραφική πράξη καταχωρημένη στο Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων) δηλ. με Πιστοποιητικό μεταγραφών του τίτλου ιδιοκτησίας

3. Αντίγραφο Ε9

4. Απόσπασμα Κτηματολογικού Φύλλου του προσφερόμενου ακινήτου από το Εθνικό Κτηματολόγιο.

5. Αντίγραφο Οικοδομικής άδειας με κάτοψη του προσφερόμενου ακινήτου.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιοδήποτε.

8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.

9. Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης για το ακίνητο

10. Να καταθέσει βεβαίωση μη οφειλής προς τον Δήμο Ζίτσας

11. Να καταθέσει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

12. Σε περίπτωση εταιρείας θα πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται αναλόγως την εταιρεία (π.χ. αντίγραφα των καταστατικών τους με όλες τις επελθούσες τροποποιήσεις τους, κ.λ.π.) καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που καθορίζουν τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της εταιρείας και να υπογράφουν τα πρακτικά και τη σύμβαση.

 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος πρέπει να καταθέσει:

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας και Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. , για την υπογραφή των πρακτικών κατά την δημοπρασία.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου Ζίτσας κα Σοφία Ζιάκα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα,  Τηλέφωνα: 2653360022 και  στο email.: sziaka@zitsa.gov.gr.

                                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

                                                                           

                                                                

      

Αναρτήθηκε στις 19 Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα